Nytt nei til muslimsk skole i Oslo

NYTT AVSLAG: Siri Helene Derouiche er daglig leder av stiftelsen Den muslimske grunnskole. De la inn en søknad til Utdanningsdirektoratet for andre gang og håpte å kunne starte opp en muslimsk grunnskole fra høsten 2019. Foto: Erlend Berge

– Mange foreldre ønsker at deres barn skal lære om islam i et mer skolefaglig, kontrollert miljø, og det ønsker vi å tilby dem, sa styre­leder Mehdi Mohammad Tadayoun i stiftelsen Den muslimske grunnskole.

I 2017 søkte Den muslimske Grunnskole om å bli godkjent som friskole med rett til statstilskudd. Utdanningsdirektoratet avslo søknaden i vår, og skolen klaget Utdanningsdirektoratets vedtak inn for Kunnskapsdepartementet.

Her er konklusjonen nytt avslag: Stiftelsen får ikke starte grunnskole i Oslo. Avslaget begrunnes blant annet med hensynet til språkopplæring og integrering.

– Vi har avslått søknaden fordi skolen ikke oppfyller lovens minstekrav om læreplaner, og av integreringshensyn, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Likeverdig tilbud

Han framholder at regjeringen legger vekt på å fremme integrering og hindre segregering og sier det særlig er viktig at alle barn får et likeverdig opplæringstilbud og lærer godt norsk, slik at de har gode forutsetninger for deltakelse i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Svekker integreringen

– Skolen er en av samfunnets viktigste felles arenaer, der elevene kan knytte sosiale bånd til andre barn med ulik bakgrunn. Den muslimske friskolen vil svekke forutsetningene for språkopplæring og fellesskap med andre norske barn, sier Sanner.

Andre avslag

Skolen søkte første gang om godkjenning i 2015, men også da ble det nei.

Det er verd å merke seg at KrF ønsker muslimske skoler velkommen.

– Éin skule er ikkje noko problem. Muslimske foreldre har den same foreldreretten som andre som får etablere friskular på religiøst grunnlag, seier utdanningspolitisk talsmann i KrF, Hans Fredrik Grøvan. Han meiner difor at Oslo bør få Norges første muslimske grunnskule.

Anbefales ikke

Oslo kommune frarådet etableringen av en muslimsk skole.

– Skolen er en viktig arena for integrering, sa Gunn Elisabeth Birkelund, professor ved Universitetet i Oslo. Hun mente en muslimsk skole i Oslo vil svekke integreringen. 

Comments

comments

Utenriks