Flyktninger som får opphold i Norge har krav på 40-års opptjening i folketrygden – med alle rettigheter fra første dag

Det stemmer at flyktninger som får opphold i Norge har krav på rettigheter som ellers krever 40 års medlemskap i folketrygden, og at rettighetene gjelder med en gang, skriver Faktisk.no

Det stilles ulike krav for at man skal ha rett til ulike ytelser gjennom folketrygden. For alderspensjon og uførepensjon er det et krav at man har vært medlem av folketrygden i 40 år, altså at man har bodd i Norge i 40 år, for å få full minsteytelse. Flyktninger er unntatt dette kravet, og kan få ytelsen med virkning fra måneden etter at de har fått oppholdstillatelse.

Flyktninger som får opphold i Norge har krav på 40-års opptjening i folketrygden – med alle rettigheter fra første dag.
Vidar Kleppe, Demokratene
 @ Bodøposten, 6. november 2018


Det er en stor politisk skandale at flyktninger som får opphold i Norge har krav på 40-års opptjening i folketrygden – med alle rettigheter fra første dag.

Vidar Kleppe
Demokratene

En flyktning defineres av norsk lov som en utlending som har fått oppholdstillatelse i Norge fordi personen trenger beskyttelse.

Når en flyktning får oppholdstillatelse i Norge er personen pliktig medlem i folketrygden.

Trygdetid og opptjening

Det stilles ulike krav for at man skal ha rett til ulike ytelser gjennom folketrygden. Et av disse kravene kalles trygdetid.

For å få full pensjon eller uføretrygd kreves minst 40 år trygdetid, eller opptjening i folketrygden. Det vil si at man må ha bodd i Norge og vært medlem i folketrygden i 40 år. Hvis trygdetiden er kortere, blir ytelsen redusert utifra hvor mange år man mangler.

Flyktninger trenger ifølge folketrygdlova ikke å oppfylle dette kravet.

I prop. 85 L (2016–2017) skriver regjeringen følgende:

Flyktninger tjener opp rett til pensjon og uføretrygd fra folketrygden på ordinær måte – gjennom botid og arbeid i Norge – som alle andre som har lovlig opphold i Norge. For flyktninger som ikke har 40 års opptjening når pensjonstilfellet inntreffer, sees det imidlertid bort fra dette kravet for å få rett til full minsteytelse, og det gis således en garanti for at de minst får pensjon på samme nivå som personer som har bodd hele livet i Norge uten å ha vært yrkesaktive.

Med andre ord får ikke flyktninger redusert uføretrygd eller pensjon, selv om de ikke har bodd i Norge i 40 år. Kravet gjelder heller ikke for pensjon til gjenlevende ektefelle, eller for barnepensjon til barn som har mistet en av foreldrene.

Flyktninger har altså rett på minste pensjonsnivå hvis de øvrige vilkårene for pensjon eller trygd er oppfylt.

Krav til botid

Folketrygden gir også mange ytelser som ikke krever 40 års trygdetid. Imidlertid kreves det ett eller tre års medlemskap i folketrygden i forut for mottak av noen av ytelsene. Dette kalles også botid. Det betyr at man som hovedregel skal ha bodd i Norge årene før man kan motta penger. Dette gjelder arbeidsavklaringspenger, stønad til enslig mor eller far og hjelpemidler. Pensjon og uføretrygd er også omfattet av dette kravet.

I folketrygdloven er flyktninger fritatt fra å oppfylle dette. Regjeringen skriver:

Dette innebærer for eksempel at en flyktning som allerede ved ankomst fyller de øvrige vilkårene for rett til [arbeidsavklaringspenger/stønad til enslig mor eller far/ hjelpemidler], vil kunne få ytelsen med virkning fra måneden etter at vedkommende fikk oppholdstillatelse.

Kommentarer

comments

Utenriks